Ականավոր բժ իշկը ցույց է տալիս այն վարժությունները, որոնք ակնթարթորեն լավացնում են ար յան շրջանառությունը, վերականգնում են ո ղերի ճիշտ դիրքը և երիտասարդացնում են մարմինը

Նստակյաց ապրելակերպը կործանարար ազդեցություն է ունենում մեր առ ողջության վրա ։Սովորաբար նրանք, ովքեր քիչ են շարժվում և շատ են նստում գրասենյակում, պա րանոցի ո ղերի հետ կապված խնդիրներ են ունենում, հաճախ նրանց ախ տորոշվում է օս տեոխ ոնդրոզ: Խնդիրը հաղթահարելու համար, դուք պետք է

պարբերաբար անեք մարմնամարզություն:Շատ արդյունավետ է համարվում դոկտոր Բութրիմովի համալիրը, որը բ ժիշկը ստեղծել է 30 տարվա ընթացքում: Վլադիմիր Բութրիմովը դո կտոր-ռեֆ լեքսոթե րապևտ, հո գեթերա պևտ, ցի գուն-թերա պևտ է և մարմնամարզության հրահանգիչ: Նա հավաքել է վարժությունների արդյունավետ

շարք, որոնք պետք է անել պարբերաբար:Բժ իշկ Բութրիմովի վարժությունները կբարելավեն արյ ան շրջանառությունը, կվերականգնեն բոլոր ո ղերի ճիշտ դիրքը:Ցիգունի վարժությունները զարգացնում են ո ղնաշարի պա րանոցային հատվածի հո դերը, մարզում են պա րանոցի մկ անները: Մարմնամարզություն պետք է անել պարբերաբար, շատ դանդաղ, լիարժեք թուլացած վիճակով:Դիտեք տեսանյութը: