ԱՀԱ այն նախա նշանները, որոնք հուշում են, որ ԴՈՒՔ արդեն տարել եք Կո ռոնավի րուսի վար ակը

Բժ իշ կ Սերգեյ Գրոշևը չորս նշան է անվանել, որոնք հուշում են, որ դուք հիվ անդացել եք կոր ոնավի րուսով: Սա հատկապես վերաբերում է նրանց, ովքեր հի վանդությունը մեղմ ձևով են տարել: Բ ժիշկը կարծում է, որ մարդը հեշտությամբ կարող էր շփոթել մրս ածությունը կորո նավիր ուսի հետ:

Ընդ որում, բժշ կի խոսքով, հի վանդության որոշ նշաններ երկար ժամանակ պահպանվում են նույնիսկ առ ող ջանալուց հետո և դրանով կարելի է հասկանալ, որ մարդը հենց կոր ոնավի րուս է տարել: Եթե մարդը կորցրել է հոտ առությունը , կա թուլ ություն շարունակվող հիպ ոքսիայի պատճառով, որը պայմանավորված է թոքե րի ախ տահար մամբ, ինչպես նաև կա հազ և հևոց, ապա խոսքը իհարկե գնում է կոր ոնավի րուսի մասին:

Գրոշևը նաև հավելել է, որ այդ ախ տ անշա նները կպահպանվեն տարբեր հի վա նդների մոտ տարբեր ժամանակահատված: Ժամկետը կախված է թո քային հյու սվածքի ախ տահարման աստիճանից: Ինչքան ուժեղ է ախ տահարված թո քերը այնքան երկար կպ ահպա վի հա զն ու հե վոցը: