Անահիտ Ավանեսյանը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ․ այսուհետ

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հունվարի 4-ին հրաման է ստորագրել, որի համաձայն հաստատվել է հետպատ վաստումային անբարեհաջող դեպքերի վարման և պատճառահետևանքային կապի գնահատման կլինիկական ուղեցույցը։ Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ հրամանի համաձայն՝ հետպատ վաստումային անբարեհաջող դեպքը (ՀԱԴ) ցանկացած բժշկական անբարեհաջող երևույթ է կամ իրադարձություն, որն ի հայտ է եկել պատ վաստումից հետո, սակայն պարտադիր չէ, որ ունենա պատճառահետևանքային կապ պատ վաստման հետ: ՀԱԴ-ը կարող է լինել ցանկացած անբարեհաջող կամ անսպասելի իրադարձություն, լաբորատոր ցուցանիշների շեղում, ախ տանիշ կամ հի վանդություն:

ՀԱԴ-երն ըստ առաջացման պատճառի դասակարգվում են՝ 1) Ռեակցիա՝ կապված պատ վաստանյութի հետ, այն յուրահատուկ ռեակցիա է պատ վաստանյութի նկատմամբ, առաջանում է պատ վաստանյութերի ոչ պատշաճ արտադրության, առաքման և ներմուծման դեպքում: Այն առաջանում է պատ վաստանյութին բնորոշ մեկ կամ մի քանի հատկանիշների հետևանքով: Հաճախ, պատ վաստանյութի նկատմամբ ռեակցիայի հատուկ մեխանիզմն անհայտ է: Պատ վաստանյութի հետ կապված ռեակցիաների առաջացման հավանականությունն ավելի բարձր է ռի սկի խմբում գտնվող անձանց մոտ, իսկ պատ վաստվածների մեծ մասի մոտ այդ ռեակցիաները չեն առաջանում:

2) Ռեակցիա՝ կապված պատ վաստանյութի որակի թերության հետ։ Պատ վաստանյութի որակական թերությունը կարող է լինել արտադրության ընթացքում: Նման թերությունը կարող է ազդել օր գանիզմի անհատական պատասխանի վրա և մեծացնել պատ վաստանյութի նկատմամբ անբարեհաջող ռեակցիաների ռի սկը: 3) Ռեակցիա՝ կապված պատ վաստումային գործընթացի սխալի հետ, կարող է առաջանալ պատ վաստանյութի սխալ վարման, պահպանման, կիրառման հետևանքով: Ռեակցիաները՝ կապված իմունականխարգելման գործընթացի սխալների հետ, կանխվող են: Սխալների ժամանակին հայտնաբերումը և վերացումը շատ կարևոր են:

Ռեակցիաները կապված իմունականխարգելման գործընթացի սխալների հետ, երբեմն կարող են հանգեցնել խմբային դեպքերի առաջացմանը: Դրանք սովորաբար կապված են պատ վաստանյութերի մեկ կամ բազմադե ղաչափանոց սրվակների կիրառման հետ, որոնք կամ աղտոտված են կամ ոչ պատշաճ պահպանված: Օրինակ՝ պատ վաստանյութերի տեղափոխման ընթացքում պա տվաստանյութի սառեցումը կարող է մեծացնել տեղային ռեակցիաների քանակը: Պատ վաստման ընթացքում ոչ ստերիլ նե րարկումը, պատ վաստանյութի ոչ պատշաճ վերականգնումը, նե րարկիչների աղտոտումը կարող է հանգեցնել տեղային ռեակցիայի, աբ սցեսի կամ ծանր համակարգային ռեակցիայի՝ սե պսիսի, տո քսիկ շ  ոկի համախ տանիշի զարգացման: Ինքնարգելափակվող նե րարկիչների օգտագործման արդյունքում, նման ռեակցիաների հաճախականությունը զգալիորեն նվազում է: Սակայն, վա րակը կարող է առաջանալ զանգվածային պատ վաստումների կամ բնական աղե տների դեպքում, հատկապես օգտագործվող օժանդակ միջոցների մատակարարումների պակասի կամ լոգիստիկայի հետ կապված: Իմունականխարգելման ծրագրերի ղեկավարների բարձր պատրաստվածության և աշխատանքային գործընթացի պատշաճ պլանավորման շնորհիվ հնարավոր է խուսափել դրանից: Հակացուցումների անտեսումը կարող է հանգեցնել պատ վաստանյութերի նկատմամբ լուրջ ռեակցիաների:

4) Ռեակցիա՝ կապված պատվ աստման վախի հետ: Այն պայմանավորված է վախով պատ վաստումային գործընթացի հանդեպ: Գիտակցության կորուստը (վա զով ագալ ռեակցիա՝ սի նկոպե կամ ու շագնացություն) բավականին տարածված է, հատկապես երեխաների և դեռահասների շրջանում, նե րարկման վա խի հետ կապված: Ո ւշագնացությունը բուժում չի պահանջում, բացի հի վանդին պառկած դիրք տալուց: Որոշ անձանց մոտ ո ւշագնացությունը կարող է ուղեկցվել հիպ ոքսիկ ցն ցումներով: Դրանք կարճաժամկետ գեներալիզացված տոն իկ-կլո նիկ ցն ցումներ են:

5) Ժամանակային առումով համընկնում պատ վաստման հետ. ՀԱԴ, որն առաջացել է այլ պատճառներից (ոչ պատ վաստանյութով, ոչ պատ վաստման սխալով կամ ոչ պատ վաստման վա խով), հի վանդություն կամ ախ տանիշ, որը պարզապես ժամանակային առումով համընկել է պատ վաստման հետ: Պատահական ժամանակային համընկնումը (այսինքն՝ պատ վաստումներից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունը) հաճախ սխալմամբ համարվում է պատ վաստման հետևանք: Նման զուգադիպություններն անխուսափելի են՝ հաշվի առնելով պատ վաստանյութերի մեծ քանակով դե ղաչափերի կիրառումը, հատկապես, զանգվածային պատ վաստումներ իրականացնելու ժամանակ: