Բժ շկիս խորհրդով մեկ ամիս շարունակ դե ղերի փոխարեն օգտագերծեցի միայն դարչին և մեղր․ ուղղակի չեք պատկերացնի, թե դա ինչ արեց ողջ օր գանիզմիս հետ

Ըստ բժիշկ Ջոն Դայմոնդի. «Ավելի քան 10,000 հի վանդների ուսումնասիրությունը հստակ ցույց է տալիս, որ Հո ջկինի հիվ անդության (լիմ ֆոմայի) համար քիմ իաթերապիայի ենթադրաբար շատ ուժեղ պատմությունը իրականում սուտ է: Քի միաթերապիա անցած հի վանդների մոտ 14 անգամ ավելի հավանական է լեյկ ոզով հիվ անդանալ, իսկ ոս կորների, հոդ երի և փափուկ հյու սվածքների քաղ ցկեղով՝ 6 անգամ, քան այն հի վանդների մոտ, ովքեր քի միաթերապիա չեն անցել»:Ինչպես ասում է այժմ մա հացած բ ժիշկ Գլեն Ուորները՝ քաղ ցկեղի բարձրակարգ մասնագետ. «Մենք ունենք բազմամիլիարդանոց արդյունաբերություն, որը ս պանում է մարդկանց միայն ֆինանսական շահի համար: Հետազոտության նրանց գաղափարն այն է, որ տեսնեն, թե արդյոք այս թո ւյնի երկու չափաբաժինը ավելի լավն է, քան դրա երեք

չափաբաժինը»:Մեղրը ցի տոտո քսիկ է ուռ ուցքների և քաղ ցկեղի բ ջիջների դեմ։Իրական հում մեղրը գործում է որպես արդյունավետ հակաքաղ ցկեղային միջոց՝ հիմնականում իր ֆլա վոնոիդների պարունակության շնորհիվ: Ֆլավ ոնոիդները հզոր հակաօ քսիդանտներ են, որոնք բարձրացնում են օրգ անիզմում հակաօքսիդանտ բջ իջների մակարդակը և «նվազեցնում մա զանոթների թափանցելիությու նն ու փխրունությունը: Նրանք մաքրում են օք սիդանտները և կանխում կո լագենի քա յքայումը մարմնում»։Ինչպես արդեն կարող եք պատկերացնել, Big Pharma-ն լիովին տեղյակ է մեղրի իմ ունային խթանման և ազատ ռ ադիկալների ոչնչացման ուժի մասին: Փաստորեն, նա այժմ աշխատում է մեղրի մեջ հայտնաբերված ֆլորա-ֆ լավոնների սի նթետիկ տարբերակների ստեղծման և արտոնագրման վրա:Համաձայն

«The Effects of Honey and Its Mechanisms of Action on the Development and Progression of Cancer» ամսագրում հրապարակված հետազոտության.«Մեղրը բարձր ցիտոտո քսիկ է ուռո ւցքի կամ քա ղցկեղի բջի ջների դեմ, մինչդեռ նորմալ բջի ջների համար այն ցի տոտո քսիկ չէ: Տվյալները ցույց են տալիս, որ մեղրը կարող է արգ ելակել քաղ ցկեղի առաջացումը՝ մո դուլավորելով սկզբնավորման, խթանման և առաջընթացի փուլերի մո լեկուլային գործընթացները: Այսպիսով, այն կարող է ծառայել որպես պոտենցիալ և խոստումնալից հակաքա ղցկեղային միջոց, որը երաշխավորում է հետագա փորձարարական և կլի նիկական հետազոտություններ»: Քա ղցկեղի կանխարգելման մեխանիզմներ 1. Բջ ջային ցիկլի դադարեցում Այս տերմինը վերաբերում է այն գործընթացին, որը դադարեցնում է քաղ ցկեղի բջ իջների

առաջընթացը: 2. Միտ ոքոնդ րիալ ճանապարհի ակտիվացում Ֆլավո նոիդները կարող են ակտիվացնել միտո քոնդ րիալ ուղին, ինչպես նաև վերացնել պոտենցիալ ցիտոտո քսիկ նյութերը, ինչպիսիք են ցիտո քրոմ C-ն: 3. Միտո քոնդ րիումի արտաքին թաղանթի ներթափանցման ին դուկցիա (MOMP) Մեղրը հանգեցնում է MOMP-ի ինդո ւկցիայի, որն իր հերթին հանգեցնում է քաղ ցկեղածին բջ իջների մա հվան: 4.  ծրագրավորված մա հվան ինդուկցիա (ապ ոպ տոզ) Մեղրը գործում է որպես հզոր հակաքա ղցկեղային միջոց՝ ակտիվացնելով «բջ ջիջների մա հվան ծրագրավորումը»։ 5. Օքսիդատիվ ս թրեսի մոդ ուլյացիա Հաշվի առնելով, որ այն գործում է որպես հզոր հակաօքս իդանտ, մեղրը նվազագույնի է հասցնում օ քսիդատիվ սթ րեսը, որը կապված է քաղ ցկեղի զարգացման հետ:Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։