Գազ չի լինելու երկար ժամանակով․ հայտնի են հասցեները

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ից տեղեկացնում են․ «Հունվարի 18-ին ավտոմեքենայի հա րվածից վն ասվել է Արաբկիր վարչական շրջանի Համբարձումյան փողոցով անցնող վերգետնյա գազատարը։ Վթա րավերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամը 17։20-ից դադարեցվել է Համբարձումյան փողոցի թիվ 97, 97/3, 12/5, 14, 111/3 բազմաբնակարան շենքերի և հարակից առանձնատների, Ավետիսյան փողոցի թիվ 74, 76, 78, 80, 112 բազմաբնակարան շենքերի և հարակից առանձնատների գազասպառողների գազամատակարարումը»։

«Գազ պրոմ Ա րմենիա» ՓԲԸ-ից տեղ եկացնում են․ «Հո ւնվարի 18-ին ավ տոմեքենայի հա րվածից վն ասվել է Արա բկիր վարչական շրջանի Համբարձու մյան փողո ցով ան ցնող վերգետնյա գազ ատարը։ Վթա րավերակ անգնման աշխա տանքներ իրակա նացնելու նպատ ակով ժամը 17։20-ից դադ արեցվել է Համբար ձումյան փողոցի թիվ 97, 97/3, 12/5, 14, 111/3 բազմա բնակարան շենք երի և հարակից առանձն ատների, Ավետ իսյան փողոցի թիվ 74, 76, 78, 80, 112 բազմա բնակարան շե նքերի և հարա կից առանձն ատների գազաս պառողների գազամատ ակարարումը»։