Եթե դուք էլ ունեք այս երևույթը ձեր մարմնի վրա, ապա ԱՆՊԱՅՄԱՆ պիտի կարդաք, թե ինչ է դա նշանակում

Ի՞նչ են նշանակում մարմնի վրա կարմիր խալերը: Ըստ փորձագետների ՝ դրանք միջանկյալ կապ են արատավորման և ուռու ցքի միջև: Բժ շկական գրականության մեջ այս երևույթի մասին քիչ տեղեկություններ կան: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կարմիր խալերը հատուկ վտա նգ չեն ներկայացնում մարդկանց համար: Ենթադրվում է, որ դրանք բնածին բնույթ ունեն: Կարմիր կետերի տեսակները (անգ իոմա) Կարմիր խալերը սովորաբար բաժանվում են մի քանի սորտերի: Նրանց դասակարգումը հիմնված է այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են արտաքին տեսքի պատճառը, մարմնի վրա գտնվելու վայրը, ան ոթի տեսակը, որն առաջացրել է դրա ձևավորումը: Կախված ան գիոմայի առաջացման պատճառներից, հյու սվածքի

կազմից, կան մի քանի սորտերի կարմիր կետեր կամ խալեր. արքայախնձոր — ուռուցիկ նոր ագոյացում, որը կտրուկ բարձրանում է մա շկից վեր. հանգուցավոր — փոքր կետավոր ձևավորում, որը հայտնվում է ար յան մակերևույթի ար յան ան ոթների ելքի արդյունքում: Նման ան գիոման չունի մազան ոթային ճյուղ; ճյուղավորված կամ արախ նիդ — փոքր ան ոթների ցանցը հեռանում է անգ իոմայից; հարթ — մ աշկի վրա խլուրդ կնիքի տեսքով: Կախված կարմիր խալերի ձևավորման հիմքում ընկած ան ոթներից ՝ դրանք կոչվում են հեմանգ իոմաներ ՝ խալեր, որոնք առաջանում են ար յան ան ոթների աննորմալությունների պատճառով, և լիմ ֆանգ իոմաներ ՝ կետեր, որոնք հայտնվում են ա վշային համակարգի  պատճառով: Հեմ

անգի ոմաները տպավորիչ են չափսերով: Լի մֆանգի ոմաները հազվադեպ են լինում: Սրանք փոքր հանգույցներ են, որոնք դիպչում են փափուկ և սեղմվելիս հեշտությամբ սեղմվում են: Ձևավորվում է պարանոցի, բերանի, և աճուկի հատվածներում: Բժ իշկները կարծում են, որ ար ևայրուք ընդունելու և սո լյարիի նկատմամբ չափազանց մեծ ոգևորությունը նպաստում է կարմիր խալերի տեսքին: Ենթադրվում է, որ անգ իոմաները կարող են ուղեկցել այնպիսի հիվա նդությունների, ինչպիսիք են Շե նլեյն-Հեն ոխի հիվ անդությունը, ռև մատոիդ արթ րիտը և կարմիր գայլա խտը: Դա տեղի է ունենում, քանի որ իմո ւնային համակարգը, ծագած պա թոլոգիաների պատճառով, մարմնի բջ իջները օտար է տեսնում և փորձում է ճնշ ել դրանք: Բ ժիշկների կարծիքով ՝ ան գիոմայի հայտնվելը կարող է ազդանշան տալ ար յան մակարդման խանգարման մասին:Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։