Եթե ձեռքի տակ չունեք տոնոմետր, ապա այս հանճարեղ եղանակով կարող եք շատ ճշգրիտ չափել ճն շումը․ Սա ձեզ հաստատ ՊԵՏՔ ԿԳԱ

Բարձր ճն շման ա խտանշանները Արյ ան ճն շման ցուցանիշները պարզելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել մի շարք ախ տանիշներ: Ա րյան բարձր ճնշ ման դեպքում դուք կզգաք՝ — ճն շող կամ սեղմող ցա վ քունքերում, — դող վերջ ույթներում, — դեմքի կարմրություն կլինի, — ս րտի արագ զարկ, — անհանգստության զգացում կամ ուժեղ

հուզմունք, — քթային արյ ունահոսություն, — սր տխառնոց և փսխում: Ցածր ճ նշման ախ տ անշանները Ցածր ճնշ ման դեպքում առաջանում են՝ — ուժեղ գլխապ տույտներ, — թուլություն, — ծոծրակի ճն շող ց ավ, — դեմքի գու նատություն, — քն կոտություն, — մեկանգամյա փսխում: Ինչպես կարող ենք չափել ճնշումը առանց տոնոմետրի Եթե

հանկարծ դուք չունեք տոնոմետր, կարող եք օգտագործել պուլսը: Ճն շումը չափելու համար ուղ ղեք ձեր մեջքը և հարմար դիրք ընդունեք: Դրեք երկու մատները ձեր դաստակին:Պուլսը շոշափելիս, սեղմեք զարկե րակին, որպեսզի թողնեք պո ւլսացիան: Սեղմեք դանդաղ, աստիճանաբար մեծացնելով ուժը: ինչքան դժվար է ձեզ համար դա անելը, այնքան բարձր է ձեր ճն շումը։ Եթե դուք նրբորեն եք սեղմել և պուլսն անհետացել է, ուրեմն ճ նշումը կրիտիկական ցածր աստիճանի է: