Եթե ​​Ձեր մարմնի վրա կա պտուկներ եք նկատում, չնայած նրան, որ հա րված չեք ստացել, ապա անհապաղ դիմեք բժ շկի

Զարմանալի չէ, երբ կապտուկներն առաջանում են հար վածից կամ ինչ-որ տեսակի վնաս վածքներից, բայց երբեմն դրանք կարծես հենց այնպես են հայտնվում։ Դրանք կապ տուկներ են կամ ներքին արյ ունահոսություն և կարող են առաջանալ հար վածներից բացի այլ պատճառներով: Աուտ ոիմուն հիվ անդություններ․ Աու տոիմուն հի վանդությունների պատճառով արյան կամ հյ ուսվածքներում տո քսինների ավելորդ կուտակումը կա պտուկների պատճառներից մեկն է: Աուտո իմուն հի վանդություն ները իմ ունային համակարգի ֆունկցիոնալության խանգարումներ են: Այս հի

վանդություններից մեկը կարմիր գայլն է, որում իմ ունային համակարգը սկսում է օ րգանիզմը ընկալել որպես թշնամի և արտադրել հակամարմ իններ դրա դեմ պայ քարելու համար: Այս պաթոլոգիայի հետ ազդում են մա շկը, ար յան անո թները, սի րտը և օր գանիզմի այլ համակարգերը: Վի տամինների պակաս․ Ասկոր բինա թթվի (վ իտամին C) պակասի դեպքում անոթները դառնում են շատ փխրուն և դեֆորմացվում նույնիսկ մաշկի վրա փոքր ճ նշման դեպքում: Այս վիճակում հե մատոմ աները չունեն

հստակ տեղայնացում և կարող են տեղակայվել ամբողջ մարմնում: Վի տամինների պակասը, ինչպիսիք են K և P, կարող են նաև բարձրացնել անոթ ային պատերի փխրունությունը: Արյ ան հիվ անդություններ․ Ա րյան հի վանդությունները պատճա ռների խումբ են, որոնք ներառում են մ րմնի վրա կա պտուկներով արտահայտված մեծ թվով տարբեր պա թոլոգիաներ: Ահա ամենատարածվածները. Այս պայմաններում իմո ւնային համակարգը նույնացնում է ար յան ան ոթները որպես օտար մարմին և

,սկսում է ազատել հակա մարմի նները դրանց դեմ պայ քարելու համար: Հակամար մինները հանգեցնում են ար յան անո թների բարակացման և պայ թելուն, առանց դրանց վրա արտաքին ազդեցության: Հեմ ոֆիլիան ժառանգական հ իվանդություն է, որը բնութագրվում է ար յան մակարդման գործընթացի խանգարմամբ: Այս հի վանդության հետ կապված կա պտուկների առանձնահատկությունը նրանց մեծ չափն է: Հի վանդություն, որի ժամանակ ոսկրածուծում ավելցուկային քանակությամբ

կարմիր ար յան բջ իջներ են առաջանում: Այս հի վանդությամբ մարմնի վրա կապ տուկները անմիջապես չեն հայտնվում, այլ որոշ ժամանակ անց: Սա հի վանդություն է, որը բնութագրվում է եր ակների պաթ ոլոգիական դեֆոր մացիայով (ընդ լայնում, արտա հոսք, ոլ որում), առավել հաճախ՝ ոտքերի վրա: Հաճախ վար իկոզ եր ակների հետ մեկտեղ կ ապտուկներ են հայտնվում ոտքերի վրա, որոնք տեղակայվում են այ տուցված եր ակների կողքին: Ծերացում․ Ցա վոք, ծերացման գործընթացը կա

պտուկների անխուսափելի պատճառն է: Մաշկի ծերացումը բերում է նրա նոսրացմ անն ու մերկացմանը՝ էպ իդերմիսի փոփոխությունների պատճառով: Այնուամենայնիվ, դե րմիսի՝ մաշ կի ավելի խորը շերտի փոփոխությունները կարող են հանգեցնել կա պտուկների: Ավելորդ ֆիզիկական ակտիվություն․ Պարբերաբար ինտենսիվ սպորտ ային գործունեությունը առաջացնում է ենթամաշ կային մի կրոտրա վմա, որոնք ց ավով չեն ուղեկցվում: Ինտենսիվ ծանրամարտը սթ րես է մարմնի համար, ինչը կարող

է կ ապտուկներ առաջացնել ա րյան ան ոթների ամբողջականության խախտման պատճառով: Նման վնա սվածքներից հեմ ատոմաները (կա պտուկները) բու ժվում են ջերմ ային կոմպր եսներով: Շաքա րախ տ․ Այս հի վանդության ազդեցությունը մարդու օրգ անիզմի վրա գերազանցում է ար յան գլ յուկոզի մակարդակի բարձրացումը: Այն նաև խանգարում է ար յան շրջանառությանը, ինչը կարող է հանգեցնել կապ տուկն երի: Ար յան գլյ ուկոզի մակարդակի վերահսկումը ար յան անո թների առո ղջության

պահպանման կարևոր գործոն է և կարող է կանխել մա րմնի վրա կա պտուկների առաջացումը այս պաթ ոլոգիայի պատճառով: Լյ արդի անբավարարություն․ Լյ րդի անբավարարության դեպքում հեմ ատոմաներն ու արյ ունահոսությունն ավելի տարա ծված են, քանի որ լյ արդը չի արտադրում բավարար քանակությամբ ս պիտակուցներ ար յան թր մբի համար: Եթե ​​լյա րդը վնա սված է կամ ծանրաբ եռնված, սպիտա կուցի

սի նթեզը խանգարում է, և նույնիսկ ամբողջովին աննկատելի հպումը կարող է կա պտուկներ առաջացնել: Լյ արդի վն ասը, որը հանգեցնում է սպիտ ակուցի սին թեզի խախտմանը և նյութափոխանակության պրոցեսների փոփոխությանը, կարող է առաջանալ վար ակիչ և ոչ վա րակիչ հեպ ատիտով, տրա վմայով, սու ր կամ քր ոնիկ թո ւնավորմամբ: