ԵՂԵՔ ԶԳՈՆ․ Քաղաքացիները կտու գանվեն մինչև 120․000 ՀՀ դրամով

Սանի տարահակահա մաճարակային կանոնները խախտելու համար պա տիժներ սահմանված են ոչ միայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրե սնգրքով, այլև՝ Քր եական օրեն սգրքով։ Քր եական օր ենսգրքի 277-րդ հոդվածով սահմանված է․ 1. Սանիտ արահակահամ աճարակային կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց զանգվածային հի վանդացում կամ թու նավորում՝ պա տժվում է տու գանքով՝ առավելագույնը 200․000 դրամի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով, կամ ազա տազրկմամբ՝ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով:

2. Նույն արարքը, որն անզգուշությամբ ծանր վն աս է պատճառել մարդու առ ողջությանը կամ առաջացրել է մարդու մ ա հ՝ պ ատժվում է ազա տազրկմամբ՝ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով: Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրես նգրքով էլ սահմանված է, թե ինչ պ ատիժներ են սահմանված սա նիտարահակահա մաճարակային կանոնները և նորմաները խախտելու համար։ Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ 42-րդ հոդվածի համաձայն․

Սա նիտարական, սան իտարահիգ իենիկ և սանի տարահակահա մաճարակային կանոնները և նորմաները (բացի սննդամթերքի անվտա նգության ոլորտի և մթնոլորտային օդի պահպանության կանոններից և նորմաներից), հիգ իենիկ նորմատիվները խախտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` 10․000-20․000 դրամի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 40․000-120․000 դրամի չափով:

Նույն արարքը, եթե կատարվել է կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ, վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տու գանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` 20․000-30․000 դրամի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 100․000-150․000 դրամի չափով: Նույն օրեն սգրքի 43-րդ հոդվածով էլ սահմանված է․

Երկաթուղային տրանսպորտում սահմանված սան իտարական, սանիտարահ իգիենիկ և սանի տարահակահամ աճարակային կանոնները, հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով, և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` քառասնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով:

Օդային տրանսպորտում սահմանված սանիտարա հիգիենիկ և սանիտ արահակահամ աճարակային կանոնները, հիգիենիկ նորմատիվները խախտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` մինչև 15․000 դրամի չափով, և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 50․000-100․000 դրամի չափով: