ԵՂԵՔ ՈՒՇԱԴԻՐ․ Նշված դե ղերի շրջանառությունը դադարեցվել է․ ԱԱՏՄ․ մանրամասներ

ՀՀ առո ղջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնից հայտնում են, որ տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից տրվել են կարգադրագրեր Հայաստանի Հանրապետությունում ներքոնշյալ դե ղերի նշված սերիաների շրջանառության դադարեցման և հետկանչի վերաբերյալ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան դե ղերի և բժ շկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲ ընկերության 2021 թվականի նոյեմբերի 05-ի թիվ 0105106921 գրությանը կից փորձագիտական եզրակացությունը։

Մասնավորապես՝ 1. «Ֆո սֆալ յուգել ալյ ումին իումի ֆո սֆատ դո նդող ներքին ընդունման 10400մգ, (20) փաթեթիկներ 16գ. Ֆրանսիա Ֆար մատիս, Զ.Ա N1,ԲՊ 20, 60190 Էս տրես Ս են-Դ ենի՝ Աստ ելաս Ֆար մա Յո ւրուփ Բ.Վ., Ս իլվիուսվեգ 62, 2333 ԲԷ Լ եյդեն (Նիդերլանդներ)-ի համար» սերիա՝ 028361, պիտանիության ժամկետ՝ 31.05.2023թ.,

2. «Լո զար-Դե նկ 25 լո զար տան (լո զարտան կա լիում) դե ղահա տեր թաղանթ ապատ 25մգ, (28/2×14/) բլ իստերում Գերմանիա Դենկ Ֆար մա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Գոլլ փ. 1, 84529 Թիթմոնինգ, Դենկ Ֆա րմա ԳմնՀ և Քո. ԿԳ, Պրինցրեգենտեն փ. 79, 81675 Մյունխեն (Գերմանիա)-ի համար» սերիա՝ 23069, պիտանիության ժամկետ՝ 31.08.2022թ. սերիա՝ 24819, պիտանիության ժամկետ՝ 31.03.2023թ.,

3. «Լո զար-Դե նկ 50 լո զարտան (լոզ արտան կա լիում) դ ղա հատեր թաղ անթապատ 50մգ, (28/2×14/) բլիստերում Գերմանիա Դենկ Ֆա րմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Գոլլ փ. 1, 84529 Թիթմոնինգ, Դենկ Ֆա րմա ԳմնՀ և Քո. ԿԳ, Պրինցրեգենտեն փ. 79, 81675 Մյունխեն (Գերմանիա)-ի համար» սերիա՝ 22308, պիտանիության ժամկետ՝ 30.11.2021թ. սերիա՝ 22332, պիտանիության ժամկետ՝ 30.11.2021թ., սերիա՝ 22891 պիտանիության ժամկետ՝ 30.04.2022թ., սերիա՝ 22962 պիտանիության ժամկետ՝ 30.06.2022թ., սերիա՝ 23072 պիտանիության ժամկետ՝ 30.09.2022թ., սերիա՝ 25290 պիտանիության ժամկետ՝ 28.02.2024թ.,

4. «Լ ոզար-Դեն կ 100 լո զա րտան (լո արտան կա լիում) դ եղահա տեր թաղ անթապատ 50մգ, (28/2×14/) բլիստերում Գերմանիա Դենկ Ֆա րմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Գոլլ փ. 1, 84529 Թիթմոնինգ, Դենկ Ֆ արմա ԳմնՀ և Քո. ԿԳ, Պրինցրեգենտեն փ. 79, 81675 Մյունխեն (Գերմանիա)-ի համար» սերիա՝ 22872, պիտանիության ժամկետ՝ 31.05.2022թ. սերիա՝ 23369, պիտանիության ժամկետ՝ 30.09.2022թ., սերիա՝ 23370 պիտանիության ժամկետ՝ 30.09.2022թ.,

5. «ԿոԼո զար-Դենկ 50/12.5 լո զարտան (լոզ արտան կա լիում) դե ղահատեր թա ղանթապատ 50մգ+12.5մգ, (28/2×14/) բլիստերում Գերմանիա Դենկ Ֆա րմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Գոլլ փ. 1, 84529 Թիթմոնինգ, Դենկ Ֆար մա ԳմնՀ և Քո. ԿԳ, Պրինցրեգենտեն փ. 79, 81675 Մյունխեն (Գերմանիա)-ի համար» սերիա՝ 21693, պիտանիության ժամկետ՝ 31.07.2022թ. սերիա՝ 21866, պիտանիության ժամկետ՝ 30.11.2022թ., սերիա՝ 22444 պիտանիության ժամկետ՝ 28.02.2023թ., սերիա՝ 22801 պիտանիության ժամկետ՝ 31.03.2023թ, սերիա՝ 24288, պիտանիության ժամկետ՝ 31.03.2024թ., սերիա՝ 24455, պիտանիության ժամկետ՝ 31.08.2024թ., սերիա՝ 25342, պիտանիության ժամկետ՝ 28.02.2025թ.,

6. «ԿոԼո զար-Դենկ 100/12.5 լո զարտան (լո զարտան կա լիում) դե ղահատեր թա ղանթապատ 100մգ+12.5մգ, (28/2×14/) բլիստերում Գերմանիա Դենկ Ֆար մա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ, Գոլլ փ. 1, 84529 Թիթմոնինգ, Դենկ Ֆա րմա ԳմնՀ և Քո. ԿԳ, Պրինցրեգենտեն փ. 79, 81675 Մյունխեն (Գերմանիա)-ի համար» սերիա՝ 22122, պիտանիության ժամկետ՝ 30.11.2021թ. սերիա՝ 22799, պիտանիության ժամկետ՝ 31.03.2022թ., սերիա՝ 24579 պիտանիության ժամկետ՝ 30.06.2023թ., սերիա՝ 25105 պիտանիության ժամկետ՝ 30.06.2023թ.։