ԶԳ ՈՆ ԵՂԵՔ․ Օմի կրոնի այս ախտա նիշներն ունենալու դեպքում կարող է զրկվեք ԽՈՍԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Կոր ոնավի րուսի օմի կրոն շտա մով վար ակվելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ ձայնալարերի վրա։ Այս մասին հայտնել է ք իթ-կո կորդ-ակա նջաբան, բարձրագույն կարգի դոկ տոր, բժշ կական գիտու թյունների թեկնածու Վլադիմիր Զայցևը։«Եթե կո կորդի հետևի պատն ու նշ իկները բաց են թողնում հար վածը, և վար ակն իջնում է մեկ հարկ ներքև դեպի քթ ըմպ ան, ապա լո րձա թաղանթը հայտնվում է հար վածի տակ, և ձայնն իսկապես կարող է կորչել:

Կարող է լինել դիս ֆոնիայի երևույթ, երբ ձայնը դառնում է խռ պոտ, կամ աֆոն իայի երևույթ, երբ ձայնն ամբողջությամբ անհետանում է։ Եթե ​​ձայնը երկար ժամանակ չի վերադառնում, մա րդը խոս ում է խռ պոտ ությամբ, առաջանում է պարեզ՝ թեր անդ ա մալ ու ծություն կամ վո կալ ծալքերի կա թված, ինչի հետևանքով կարող է առաջանալ ձայնային ապա րատի կամ ծալ քերի անդ առնալի վն աս»,- ասել է նա։ Զայցևը նշել է, որ հեռացված նշագե ղձեր ունեցող մարդիկ և նրանք, ում ձայնային ապարատը, բնականաբար, ավելի հակված է բաց ասական երևույթների, պետք է հատկապես զգույշ լինեն իրենց կոկ որդի նկատմամբ։