Ի՞նչն էր պատճառը որ Ծովագյուղում և Սեմյոնովկայում ընտրություններին ոչ ոք չի մասնակցել

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ և Սեմյոնովկա գյուղերում բնակիչներից ոչ մեկը չի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Ընտրություններին չմասնակցելու պատճառը համայնքների խոշորացումն է։

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողո վի հրապարակած տվյալների համաձայն՝ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ և Սեմ յոնովկա գյուղեր ում բնակիչներից ոչ մեկը չի մասնա կցել տե ղական ինք նակառավարման մարմինների ընտրու թյուններին։ Ընտրություն ներին չմասնակցելու պատճառը համայնքների խոշորացումն է։