Իսրայելացի գիտնականները բացահայտել են, որ ընդամենը 1 արմավը կարող է ԱՆՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ազդեցություն ունենալ անգամ ամենած եր ու թ ույլ օր գանիզմի վրա․ ահա, թե ինչպես է պետք օգտագործել այն

Արմավները զարմանալի պտուղներ են, որին շատ երկրներում վերագրում են առո ղջության ամրապնդման և կյանքը երկարացնելու հատկություններ: Ասում են, որ Չինաստանում կան երկարակյացներ, որոնց սննդի հիմքը արմավներն են: Ամեն դեպքում, սա շատ օգտակար մթերք է և շատ դ իետոլոգներ խորհուրդ են տալիս այն օգտագործել քաղցրավենիքի փոխարեն: Բացի այդ, արմավները հայտնի են իրենց բու ժիչ հատկություններով: Բժ իշկները պարզել են, որ ար յան մեջ շա քարի քիչ

պարունակությունը հաճախ հանգեցնում է նրան, որ մարդը սո վի աննորմալ զգացում է ունենում, իսկ ընդամենը մի քանի արմավների օգտագործումից հետո սո վի զգացողությունն անհետանում է: Այսպիսով, եթե պահք պահողը նախ ուտում է արմավներ, ապա հետո բավարարվում է ոչ մեծ քանակությամբ սննդով, վնա ս չի պատճառում ոչ իր հո գևոր, ոչ ֆիզիկական առո ղջությանը ։ Բաղադրությունը Սպ իտակուցներ (5,8 %), Ճա րպեր (0,2-0,5 %), Ած խաջրեր-60-65 % : Ած խաջրերի

ամենաբարձր քանակն ունի համեմատած մյուս բոլոր մրգերի հետ: 15 % աղեր և հան քային նյութեր: Հա նքային միացությունների քանակը չորացրած արմավներում տատանվում է 0.1-ից մինչև 91%: Հա նքային նյութերը ներկայացված են ֆո սֆորով (30-350 մգ/100 գ), կա լցիումով (34-60 մգ/100 գ), եր կաթով (0,7-6,0 մգ / 100 գ), կա լիումով (մինչև 700 մգ / 100 գ), նա տրիումով (մինչև 1 մգ/100 գ), պղ նձով, մա գնեզիումով, ց ինկով, մա նգանով, ալ յումինով, կա դմիումով,կո բալտով, ծ ծմբով, բո

րով և այլն: Յուղերը 0,2-0,5% են: 23 տեսակի տարբեր ամ ինաթ թուներ կան, որոնք բացակայում են շատ այլ մրգերում: Արմավները հարուստ են նաև անփոխարինելի ամ ինաթ թու տր իպտոֆ անով, որը նույնպես անհրաժեշտ է ուղ եղի օպտիմալ գործունեության ու նորմալ հո գեկան վիճակը պահպանելու համար, հատկապես տարեց տարիքում: Տր իպտո ֆանը կանխում է ծ երացումը: Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։