Հզոր աղոթք երեխայի պաշտպանության համար

Տեր Հիսուս Քրիստոս` Աստծո Որդին, աղոթքներս հանուն ձեր ամենամքուր մայրերի լսեք ինձ, մեղավոր եւ անարժան ձեր ծառային՝ (ձեր անունը): Տեր, ձեր զորության ողորմածության ներքո իմ երեխա (երեխայի անունը),պաշտպանիր եւ փրկիր նրա անունը: Տեր, ներիր նրան Ձեր առաջ ակամա եւ հարկադրաբար կատարված բոլոր մեղքերի համար: Տեր՛, առաջնորդեք նրան ձեր պատվիրանների ճշմարիտ ուղու վրա եւ լուսավորեք նրան Քրիստոսի լույսով,

հոգու փրկության եւ մարմնի բու ժման համար: Տեր, օրհնեք նրան տան մեջ, տան մոտ, դա շտի մեջ, աշխատանքում, ճանապարհին եւ ձեր ունեցած բոլոր տեղերում: Տեր, փրկեք նրան ձեր Սրբե րի ծածկույթի տակ թռ չող գն դակներից, սլ աքից, դա նակից, սո ւրից, թույ նից, կր ակից, ջրհ եղեղից, մա հացու խո ցից եւ չա րիքի մա հից: Տեր, պաշտպանիր նրան տեսանելի եւ անտեսանելի թ շնամիներից, բոլոր տեսակի դժբա խ տություններից և դժվարություններից:

Տեր, բժ շկեք նրան բոլոր հ վանդություններից եւ մեղմացրեք նրա հոգեւոր տառ ապանքներն ու վշ տերը: Տեր, նրան տվեք ձեր օրհնությունը աստվածային ընտանեկան կյանքի եւ աստվածավախ ծննդի վրա: Տեր, շնորհիր ինձ քո անզուգական եւ մեղավոր ծառային, ծնողական օրհնություն իմ երեխային առաջիկա առավոտյան, օրերին, երեկոներին եւ գիշերը, Սուրբ եղիցի քո անունը, որովհետեւ ձեր Թագավորությունը հավերժական, ամենահզոր եւ ամենակարողն է: Ամէն: