Մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մեղ քերից, քանզի ողորմած ես և գթած․ Հի վանդների համար աղոթք

Անսկիզբդ Աստված, սուրբդ սրբոց, որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժ շկելու մեր հո գիների ու մար մինների ախ տերը, առաքիր Քո Սուրբ Հո գուն եւ մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) եւ ազատիր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: Եվ քեզ ՝ Հորը, Որդուն և Սորբ Հոգուն, Փառք հավիտյանս. ամեն:

Անսկիզբդ Աստված, սուրբդ սրբոց, որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժ շկելու մեր հոգիների ու մար մինների ախտերը, առաքիր Քո Սուրբ Հոգուն եւ մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) եւ ազատիր բոլոր մե ղքերից, Քանզի ող որմած ես և գ թած: Եվ քեզ ՝ Հորը, Որդուն և Սորբ Հո գուն, Փառք հավիտյանս.Ամեն: