Մի՛ անտեսեք ԱՅՍ ախ տանիշները, դրանք հուշում են, որ Դուք վա րակվել եք օմի կրոնով

ՀՀ առ ողջապահության նախարարությունը ներկայացրել է կոր ոնավի րուսի «Օ միկրոն» շտ ամի ախ տանշանները: Համաձայն հետազոտությունների արդյունքների՝ «Օմ իկրոն» տարբերակն ունի միտում առաջացնելու հի վանդության ավելի թեթև ախ տանշաններ, քան կոր ոնավի րուսային հի վանդության մյուս տարբերակները: Այն ավելի շատ ախ տահարում է վերին շնչ ուղիները՝ քիթը, կո կորդը և առավել հազվադեպ է առաջացնում թո քերի ախ տահարում։

Հիմնական ախ տանշաններն են` կ ոկորդի ցա վ, քթից արտահոսք, չոր հ ազ, գոտկատեղի ցա վ: Մասնագետները նշում են, որ «Օմի կրոնից» պաշտպանության դեպքում արդյունավետ է կորո նավի րուսի դեմ պատվաստա նյութի բո ւստեր դե ղաչափը, առ ողջապահության նախարարությունը ևս մեկ անգամ կոչ է անում օր առաջ պա տվաստվել և կանխել հի վանդության բարդացումները: