ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․Ռուսաստանում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները մինչև դեկտեմբերի 29-ը ժամանակ ունեն

{"source":"other","uid":"93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1632502522343","origin":"free_style","fte_sources":[],"subsource":"done_button","used_sources":"{"sources":[],"version":1}","source_sid":"93475B61-58B8-41E6-B6E4-67E70F9C6E58_1632503380636","premium_sources":[],"is_remix":false}

Արդարադատության նախարարությունից հայտնում են․ «Տեղեկացնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության 2021 թվականի հուլիսի 1-ի ««Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին» Դաշնային օրենքում և «Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական մատնադրոշմային գրանցման մասին» Դաշնային օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 274-FZ դաշնային օրենքին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության քաղաքացիները, որոնք ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու նպատակով, 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից պարտավոր են. Մեկ անգամ անցնել պետական մատնադրոշմային գրանցում և լուսանկարում Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու օրվանից երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում:

Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու օրվանից երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում բ ժշկական քննություն անցնել իրենց կողմից առանց բժ շկի նշանակման թմ րամ իջոցների կամ հ ոգ եմետ (հո գենե րգործուն) նյութերի կամ պոտենցիալ վտ անգավոր հոգ եակտիվ նյութերի օգտագործման փաստերի, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից լիազորված գործադիր իշխանության դաշնային մարմնի կողմից հաստատվող ցանկով նախատեսված՝ շրջապատի համար վտա նգ ներկայացնող վարա կիչ հիվա նդությունների եւ մարդու իմո ւնային անբավարարության վիր ուսից առաջացած հիվանդության առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ:

Կանոնավոր կերպով՝ տվյալ բժ շկական փաստաթղթերի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում, ներքին գործերի բնագավառում գործադիր իշխանության դաշնային մարմնի տարածքային մարմին ներկայացնել արդիական բժ շկական փաստաթղթեր՝ անմիջականորեն կամ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով՝ օգտագործելով պետական և մունիցիպալ ծառայությունների միասնական պորտալը, կամ ենթակա հիմնարկության կամ լիազորված կազմակերպության միջոցով։

Այս պահանջներն օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից չկատարվելու դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունում նրանց ժամանակավոր գտնվելու ժամկետը կրճատվում է։ Բացի դրանից, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում այդ քաղաքացիների մասով կայացվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում նրանց գտնվելու (բնակվելու) անցանկալիության մասին որոշում կամ Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքը չթույլատրելու մասին որոշում, եթե բժշկական քննության արդյունքների հիման վրա պարզվել են իրենց կողմից առանց բ ժշկի նշանակման թ մրա մի ջոցների կամ հո գեմ ետ (հոգ եներգործուն) նյութերի կամ պոտենցիալ վտա նգավոր հո գեակտիվ նյութերի օգտագործման փաստեր, կամ հաստատվել է Մ Ի ԱՎ -վար ակով հի վանդությունը»։