ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Առո ղջապահության նախարարությունը ՇՏԱՊ հայտարարություն է տարածել

ՀՀ առող ջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է ՀՀ առող ջապահության նախարարությունը հայտնում է․ «Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ աշխարհում պատ վաստումների թվի աճին ցուգահեռ նվազում են COVID-19-ի հետևանքով մա հվան դեպքերը:

Our World in Datata -ի տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ պատ վաստումների 70%-ից բարձր շեմ ունեցող երկրներում կոր ոնա վիրուսով պայմանավորված մա հվան դեպքերը պատվ աստումների աճին զուգահեռ նվազման միտում ունեն: Համեմատության համար ընտրվել է 2021 թ. հունվար-2021թ. հոկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածը»