ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Փորձագետները արդեն պարզել են թե որն է ամենաէֆեկտիվ պա տվաստանյութը քով իդի դեմ

Առ ողջապահության նախարարությունից և Առո ղջապահության ազգային ինստիտուտից հայտնում են, որ «Մոդ եռնա» ընկերության պատվա ստանյութն Առ ողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից հաստատվել է ար տակարգ իրավիճակներում քո վիդ համավ արակի դեմ կիրառելու համար:

ԱՀԿ -ի կողմից ար տակարգ իրավիճակների օգտագործման համար մինչև պա տ վաստանյութի հաստատվելը գնահատվում է քո վիդ պատ վաստանյութերի որակը, անվտա նգությունն ու արդյունավետությունը: Կլ ինիկական փորձարկումները ցույց են տվել, որ Mod erna պատ վաստանյութը գրեթե 94.1 % արդյունավետ է քո վիդ- ից պաշտպանվելու համար ՝ առաջին դե ղաչափից 14 օր անց: