Սա երիտասարդների մոտ հանգեցնում է 100% անպ տղության․ բժշ կական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը ԽԻՍՏ ԶԳՈ ՒՇԱՑՆՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐԻՆ

«Մեդիալաբի» հարցերին պատասխանում է Վերարտ ադրողական կենտրոնի տնօրեն, բժ շկական գիտությունների դո կտոր Էդուարդ Համբարձումյանը․ – Պարո՛ն Համբարձումյան, հատկապես երիտասարդների շրջանում տիրապետող է այն մտայնությունը, որ պատ վ աստումն ազդում է մարդու վեր արտադրողական առո ղջության վրա, անպտ ղություն առաջացնում: Դուք մասնագիտական տեսանկյունից խնդրում եմ բացատրեք՝ այդպե՞ս է: – Իրականությունը շատ պարզ է. ոչ մի տվյալ երբևիցե չի եղել, որ հաստատի կամ նույնիսկ կասկածի առիթ տա, որ պատվ աստումը կարող է անպ տղության բերել: Երբեք նման բան չի եղել: Դա 100 տոկոս մտացածին տեղեկություն է, միֆ է, թե վա խ է՝ չգիտեմ: Նման տվյալ չկա: Հակառակը՝ աշխատանքները, որ կատարվել են վերջերս, երբ ԱՄՆ-ում սկսեցին պատ վաստումները, կատարվեցին հետազոտ ություններ, և պատ վաստված կանայք, որոնք նույնիսկ չեն պլանավորել հ ղիություն, հ ղիացել են և ոչ մի տարբերություն: Տասնյակ հազարավոր կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց մոտ որևէ խնդ իր չի հայտնաբերվել:

Եվ մեկ հանգամանք էլ եմ ուզում ընդգծել՝ այն կանայք, որոնք պատ վաստված են եղել ու վարա կվել են քո վիդով, նրանց մոտ հ ղիությունը բարեհաջող է անցել, մե ռելածն ություն, վի ժումներ քիչ են եղել: Այսինքն՝ կարելի է նույնիսկ ասել, որ նման դեպքերում պատ վաստումը վեր արտադրողական բժշ կությանը մեծ օգուտ է բերել: – Անկախ պատ վաստանյութի տեսակի՞ց: – Դա՝ կոնկրետ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ կիրառվում են «Մո դեռնա», «Ֆա յզեր», և Եվրոպայում, որտեղ կիրառելի է «Աստ րաԶ ենեկա»: Վերջերս Ամերիկյան վերարտադրողական բժշ կության ասոցիացիան վերջապես տվեց մասնագետներիս շատ հու զող հարցերի պատասխանը՝ կարելի՞ է արդյոք, պե՞տք է և որ օրերին պատ վաստել այն զույգերին, որոնք անպտ ղություն են բու ժում: Այդ հարցը մեզ՝ վեր արտադրողական առ ողջությամբ զբաղվող բժի շկներիս շատ էր հետաքրքրում, քանի որ կան զույգեր, որոնք արտ ամա րմնային բեղ մնավորման համար գալիս են ու հետաքրքրվում՝ սպասե՞ն, թե՞ հիմա անեն:

Այդ հարցերը կախված էին օդում: Բայց հիմա արդեն 100 տոկոսանոց պատասխան կա՝ կարող են պացի ենտի ցանկացած օրն էլ արտ ամար մնային բեղ մնավորում անել: Թեկուզ կարող են պատ վաստվել ու հաջորդ օրը արտ ամար մնային բեղ մնավորում անել, այս աստիճան վստահություն կա պատվա ստման նկատմամբ: Ոչ մի վերապահում գիտությունը, բժ շկությունը չեն տալիս, այսինքն՝ պա տ վաստվեք ու երբ ուզում եք հղ իացեք: Հակառակը՝ միայն ու միայն կպաշտպանի, եթե հիվա նդանան ք ովիդով: – Պարո՛ն Համբարձումյան, ձեր կոլեգաներից Սևադա Հակոբյանը հրապարակել էր մի հետազոտության արդյունքներ, որոնց համաձայն՝ երիտասարդների մոտ քո վիդով հի վանդանալուց հետո արձանագրվել է ազոո սպեր միա՝ սերմ նաբջ իջների բացակայություն է: Ըստ

նրա՝ այդ արդյունքն արդեն մի քանի անգամ եղել է: Դուք էլ եք մասնագետ, խնդրում եմ ասեք՝ կարո՞ղ է այդ հի վանդությունը նման բարդություններ առաջացնել: – Այո՛, Սևադային շատ լավ եմ ճանաչում ու հարգում և հաստատում եմ նրա ասածը: Ազո ոս պ երմիան ամենավատ բանն է, որ կարող է լինել տղամարդկանց մոտ, խա թարել նրանց վերար տադրողականությունը: Ազոոսպ երմիա նշանակում է սեր մի, սեր մնաբ ջջի տոտալ բացակայություն, այսինքն՝ 100 տոկոսանոց անպ տղություն: Եթե անձը պա տվաստվի, այդ երևույթը նրա մոտ չի լինի. քով իդն ունի ծանր հետևանքներ, իսկ պատ վաստումը հետևանք չունի՝ սրանից պարզ բացատրել հնարավոր չէ: Կամ թողնում եք, հի վան դանում եք քով իդով ու գալիս ասում՝ բժի ՛շկ ջան, բու ժիր, կամ էլ պատ վաստվում եք ու ինքներդ հաղ թահարում այդ խնդի րները: – Դուք հավանաբար ուսումնասիրել եք՝ ինչո՞ւ են տարածվում նման տեղեկություններ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում: Ինչ-որ շահե՞ր կան, ո՞րն է խնդիրը, որ հանրությունը դրանք հեշտորեն ընդունում է:

– Պարզապես հակաքար ոզչություն, որը Հայաստանում ունի քաղաքական ենթատեքստ: Ցանկացած երկրում կա բնակչության մի փոքր մաս, որը դեմ է պատ վաստմանը, հավատում է, որ երկիրը տափակ է և նման ամեն տեսակ հի մարությունների: Միաժամանակ պետք է հասկանալ, որ պատ վաստումների ա գրեսիվ քարոզչությունը նպաստում է այդ խմբերի շատացմանը: Հայաստանում այս ամենը քաղաքականացված է, և պա յքարը պատ վաստումների դեմ գնում է շատ անբա րո ձևով, մարդկանց առող ջության հետ խաղալով: Բայց հիմա կարծես այդ համառությունը կոտրվում է, և պատվ աստման գործընթացը առաջ է շարժվում: Խնդիրն այն է, որ և՛ առո ղջապահության նախարարությունը, և՛ բժ իշկներս չէինք մտածում, որ ուղ եղի նման լվացում կկատարվի, որ մարդիկ ուղղակի կսար ս ափեն «վակ ցինա» բառից նույնիսկ, և արդյունքում պատ վաստման տեմպերով մենք կհավասարվենք աֆրիկյան երկրների մակարդակին: Ուղղակի սար սափելի վիճակ է, երբ մարդկանց դր դում են մա հվան: Այս վիճակը մեր ազգին վայել չէ: