Տատիկս այս ժողովրդական միջոցի շնորհիվ իջեցրել է շաքարի մակարդակը ու էլ շաքարի դե ղեր չի խմում.Ահա բաղադրատոմսը

Քանի որ սոխը, պարունակում է եթերային յուղեր, որոնք ընդգծված գ րգռիչ ազդեցություն ունեն լո րձաթաղանթների վրա, այն հակացո ւցված է սնո ւցման մեջ գաստ րիտի, ստ ամոքսի և տասներկումատ նյա ա ղիքի պե պտիկ խո ցի, ինչպես նաև աղ եստամ ոքսային տրակտի, այլ հի վանդությունների դեպքում, կօգնի լ յարդին և երի կամներին: Սոխը հիանալի է ար յան շա քարն իջեցնելու համար:

Ես գտա լավ բաղադրատոմս՝ մի քանի տարի շաքարավազը նորմալ է, և ես ինձ հիանալի եմ զգում:Սոխի ֆի տոնսիդները ոչ նչացնում են բոլոր հայտնի բա կտերիաները՝ մարդու վա րակիչ հի վանդությունների հարո ւցիչները:Սոխը լայնորեն օգտագործվում է թա րախային վե րքերի, մա շկի այր վածքների, մաս տիտի, օստ եոմիելիտի, ստո մատիտի, տր ոֆիկ խո ցերի, վեր ին շնչո ւղիների և թո քերի հի վանդությունների բո ւժման համար:

Սոխը օգտակար է գր իպի դեպքում, քանի որ կանխում է բա կտերիալ բարդությունները:Սոխի թվարկված բոլոր բո ւժիչ հատկություններին պետք է ավելացնել, որ սոխը բարձրացնում է օր գանիզմի իմո ւնիտետը, օգնում է կ ոկորդի և քթի ցա վին, ինչպես նաև հետաձգում է այնպ իսի հի վանդությունների զարգացումը, ինչպիսիք են աթե րոսկլերոզը և հի պերտոնիան։ Կիրառման եղանակը

Ժողովրդական բժ շկության մեջ բո ւժական նպատակներով լայնորեն օգտագործվում է հում, խաշած, թխած, չորացրած սոխը, թարմ տերևները, վերին կեղևը և սերմերը՝ հյութի, մրգահյութի, թուրմերի և եփուկների տեսքով։Սոխը հիանալի է ա րյան շաքարն իջեցնելու համար: Թարմ սոխը խորհուրդ է տրվում ընդունել՝ սկսած 10 գ-ից և աստիճանաբար ավելացնելով դրա քանակը մինչև միջին գլխի տոն զիլիտով, վերին շնչո ւղիների կաթարով,

ք րոնիկ բրո նխիտով, բր ոնխային ա սթմա յով, տո ւբերկուլյոզով, ստամո քսահյութի ցածր թ թվայնությամբ, փո ր կապությամբ, պր ոստատիտով և ճի ճվային ին վազիաներով տա ռապելու դեպքում:Սոխը օգտակար է նաև աթերո սկլերոզի և հիպ երտոնիայի դեպքում, քանի որ իջեցնում է ա րյան մեջ խ ոլեստերինի մակարդակը։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։