ՏԱՐԱԾԵՔ․ Ամսի 20-ից սկսած ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԻ մեջ կմտնի․ Անահիտ Ավանեսյանի ՆՈՐ հրամանը

Դեկտեմբերի 8-ին Առ ողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հրաման է ստորագրել, որում սահմանվել է արտահ իվանդանոցային և հի վանդանոցային հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման իրականացման կարգ։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում դեկտեմբերի 20-ին։ ԱՐՏԱՀ ԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՈԳ ԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 1. Սույն կարգով կարգավորվում են արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման բովանդակությունը սահմանված է «Հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: 3. Հոգ եբուժական վկայարկումն իրականացվում է արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպություն ներկայացված անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումների համաձայն:

4. Առանց անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` առանց օրինական ներկայացուցչի համաձայնության հոգ եբուժական վկայարկումն իրականացվում է հետաքննության մարմնի (օպերատիվ-հետախո ւզական գործունեություն իրականացնող մարմնի), քն նիչի, դա տախազի, դա տարանի (իրենց վարույթային պարտականությունները կատարելիս) կողմից արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպություն ներկայացված գրավոր դիմումների հիման վրա :

5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված գրավոր դիմումներում նկարագրվում են անձի գործողությունները, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ անձն ունի հո գեկան խան գարում, որի հետևանքով նա վտ անգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար։ 6. Այն դեպքում, երբ հոգ եբուժական վկայարկման արդյունքում հաստատվում է, որ անձը վտ անգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար,

արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպությունը շտապ բժ շկական օգնության ծառայությանը մեկ ժամվա ընթացքում հեռախոսազանգի միջոցով հայտնում է հո գեկան առ ողջության խնդիր ունեցող անձի (այսուհետ` Անձ) հետագա հոգ եբուժական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպելու նպատակով հոգ եբուժական կազմակերպություն տեղափոխման անհրաժեշտության վերաբերյալ:

7. Այն դեպքում, երբ շտապ բժ շկական օգնության ծառայությանը, անձի հո գեկան վիճակով պայմանավորված, չի հաջողվում կազմակերպել անձի տեղափոխումը, ապա, արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպությունն անհապաղ հեռախոսազանգի միջոցով անձի բնակության վայրի ոստ իկանության ստորաբաժանմանը տեղեկացնում է համապատասխան հոգ եբուժական կազմակերպություն ոստ իկանության ծառայողների ուղեկցությամբ Անձի տեղափոխման անհրաժեշտության վերաբերյալ:

8. Ոչ հոժարակամ հո սպիտալացման նպատակով հոգ եբուժական կազմակերպություն տեղափոխումն իրականացվում է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի համաձայն: 9. Հո գեբուժական հե տազոտումը և բո ւժումն իրականացվում է Օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն: Ախ տորոշման նպատակով հետ ազոտումը կատարվում է արտահ իվանդանոցային հո գեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպության կամ

բժ շկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող պետական իրավասու մարմինների կողմից տրված ուղեգրերի կամ Անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի համաձայն: Ախ տորոշման նպատակով հետազոտման ընթացքը և եզրակացությունը գրառվում են Հայաստանի Հանրապետության Առո ղջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված հո գեկան առ ողջության խնդիր ունեցող անձի ամբո ւլատոր բժ շկական քարտում:

10. Անձին հո գեբուժական կազմակերպությունում հաշվառելու և հաշվառումից հանելու հիմքերը սահմանվում են Օրենքի 21-րդ հոդվածով: 11. Անձի խորհրդատվական բժ շկական օգնության տրամադրումն իրականացվում է Անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի համաձայն: 12. Անձի խորհրդատվական բժ շկական օգնության տրամադրումը ներառում է`

1) Անձին ցուցաբերվող խորհրդատվությունը. 2) Առ ողջապահության նախարարության կողմից պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող հո գեմետ դե ղերով անվճար ապահովումը, ընդ որում, այն դեպքերում, երբ Անձը, իսկ Օրենքով նախատեսված դեպքերում` օրինական ներկայացուցիչը հիմնավորված պատճառով հրաժարվում է Առ ողջապահության նախարարության կողմից պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող հոգեմետ դե ղերով անվճար հատկացումից,

համապատասխան բժ շկական ցուցումների առկայության դեպքում` արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպության բժ իշկ-հոգ եբույժը, Անձի, իսկ Օրենքով նախատեսված դեպքերում` օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ, կարող է դուրս գրել հո գեմետ դ եղի դե ղատոմս: 3) բժ շկական ցուցումների համաձայն ուղեգրումը հի վանդանոցային պայմաններում հետ ազոտման, բո ւժման կամ մասնագիտական խնամքի նպատակով.

4) բժ շկական ցուցումների համաձայն ուղեգրումը ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում հետազոտման կամ բո ւժման նպատակով. 5) առ ողջ ապրելակերպի մասին քարոզչությունը: 13. Հաշվառման մեջ գտնվող Անձի արտահ իվանդանոցային շարունակական բո ւժումը և հսկողությունն իրականացվում է Անձի հաշվառման վայրի արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպության կողմից:

Անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա արտահ իվանդանոցային շարունակական բո ւժումը և հսկողությունը կարող է իրականացվել նաև արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական բժ շկական օգնության և սպասարկման տեսակի լիցենզիա ունեցող այլ հոգ եբուժական կազմակերպության կողմից: 14. Հաշվառման մեջ գտնվող Անձի արտահ իվանդանոցային շարունակական բո ւժումը և հսկողությունը ներառում է`

1) Առ ողջապահության նախարարության կողմից պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող հո գեմետ դե ղերով անվճար ապահովումը, ընդ որում, այն դեպքերում, երբ Անձի, իսկ Օրենքով նախատեսված դեպքերում` օրինական ներկայացուցիչը հիմնավորված պատճառով հրաժարվում է Առ ողջապահության նախարարության կողմից պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող հո գեմետ դե ղերով անվճար հատկացումից, համապատասխան բժ շկական ցուցումների առկայության դեպքում`

արտահ իվանդանոցային հո գեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպության բժ իշկ-հոգ եբույժը, Անձի, իսկ Օրենքով նախատեսված դեպքերում` օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ, կարող է դուրս գրել հո գեմետ դե ղի դե ղատոմս: Նշանակված դե ղերի և դե ղաչափի բժ շկական հիմնավորումը գրառվում է Հայաստանի Հանրապետության Առ ողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված հո գեկան առո ղջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժ շկական քարտում.

2) բժ շկական ցուցումների համաձայն ուղեգրումը հի վանդանոցային պայմաններում հետազոտման, բո ւժման կամ մասնագիտական խնամքի նպատակով. 3) բժ շկական ցու ցումների համաձայն ուղեգրումը ցերեկային ստացիոնար պայմաններում հետազոտման կամ բո ւժման նպատակով. 4) ուղեգրումը բժ շկասոցիալական փորձաքննության. 5) առ ողջ ապրելակերպի մասին քարոզչությունը: 15. Անձի հարկադիր արտահ իվանդանոցային հսկողության կամ բո ւժման կարգը սահմանվում է Օրենքի 26-րդ հոդվածով:

16. Այն դեպքերում, երբ առ ողջական վիճակից ելնելով Անձը չի կարող ինքնուրույն այցելել հո գեբուժական կազմակերպություն, անհրաժեշտության դեպքում արտահմիվանդանոցային հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հոգ եբուժական կազմակերպության բժ իշկ-հո գեբույժի կողմից կազմակերպվում է հաշվառման մեջ գտնվող Անձի տնային այց` Անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ:

ՀԻ ՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՈԳ ԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 1. Սույն կարգով կարգավորվում են հի վանդանոցային հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: 2. Հի վանդանոցային հո գեբուժական օգնության և սպասարկման բովանդակությունը սահմանված է «Հոգ եբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասով:

3. Հո գեկան առ ողջության խնդիր ունեցող անձանց (այսուհետ` Անձ) հի վանդանոցային բժ շկական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպվում է. 1) Անձի հաշվառման վայրի արտահ իվանդանոցային հո գեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության բժ շկի ուղեգրով. 2) Անձի արտահ իվանդանոցային շարունակական բո ւժում և հսկողություն իրականացնող արտահ իվանդանոցային հոգ եբուժական բժ շկական օգնության և սպասարկման տեսակի լիցենզիա ունեցող կազմակերպության բժ շկի ուղեգրով.

3) անհետաձգելի հի վանդանոցային բժ շկական օգնություն և սպասարկում պահանջող դեպքերում՝ շտապ բժ շկական օգնության ծառայության բժ շկի ուղեգրով. 4) Անձի, Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ կետով սահմանված կոնտակտային անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի կողմից դիմելու դեպքում` տվյալ հոգ եբուժական կազմակերպության ընդունարանի (հերթապահ) բժ շկի ուղեգրով:

4. Անձին ընդհանուր հսկողության հոգ եբուժական բաժանմունք հոսպ իտալացնելիս պահանջվում է ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման N 7 հավելվածի N 1 Ձևին համապատասխան պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժ շկական օգնության ու սպասարկման ուղեգիրը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը, կամ նույնականացման քարտը, բացառությամբ` անհետաձգելի բժ շկական օգնություն պահանջող դեպքերի, երբ Անձի մոտ բացակայում է անձը հաստատող փաստաթուղթը:

5. Այն դեպքում, երբ հոգ եբուժական վկայարկման արդյունքում հաստատվում է, որ Անձի մոտ բացակայում են հիվ անդանոցային պայմաններում բո ւժման ցուցումները, Անձի հոս պիտալացումը հոգ եբուժական վկայարկումն իրականացրած բժ իշկ-հո գեբույժի կողմից անմիջապես մե րժվում է` պատճառաբանված գրառում կատարելով Հայաստանի Հանրապետության Առ ողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրամանի հավելված 2-ի Ձև N 2-ով հաստատված ամբո ւլատոր պա ցիենտների հաշվառման մատյանում:

6. Առանց անձը հաստատող փաստաթղթի անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց դեպքում իրավապահ մարմիններին տեղեկացման կարգը սահմանվում է Օրենքի 22-րդ հոդվածով, ընդ որում տեղեկացումն իրականացվում է մեկօրյա ժամկետում: 7. Հի վանդանոցային պայմաններում հետազոտման, բո ւժման կամ մասնագիտական խնամքի նպատակով հոգ եբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձին հոգ եբուժական կազմակերպություն տեղափոխվելու (դիմելու) պահից մեկ ժամվա ընթացքում զննում է բո ւժող բժ իշկ-հոգ եբույժը,

իսկ ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հերթապահ բժ իշկ-հոգ եբույժը: 8. Հի վանդանոցային պայմաններում հոժարակամ հոս պիտալացման հիմքերը սահմանվում են Oրենքի 22-րդ հոդվածով, իսկ հոժարակամ հոս պիտալացումն իրականացվում է սույն կարգի 3-րդ և 4-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգով: 9. Հի վանդանոցային պայմաններում ոչ հոժարակամ հոս պիտալացման հիմքը և կարգը սահմանվում են Oրենքի 24-րդ հոդվածով:

10. Հի վանդանոցային պայմաններում բո ւժում ստացող Անձի զննման արդյունքները, հո գեկան վիճակի նկարագիրը, անամ նեստիկ և կատ ամնեստիկ տվյալները, ախտ որոշումները, նշանակումները, բո ւժման ծրագիրը գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետության Առ ողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 25-Ն հրամանով հաստատված հոգ եբուժական կազմակերպությունում հո գեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հի վանդության պատմագրում:

11. Հոգ եկան խանգարման կլ ինիկական ախ տորոշումը ձևակերպվում է Անձի հոս պիտալացումից հետո մինչև 15 օրվա ընթացքում` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 871-Ն հրամանով հաստատված հի վանդությունների և առ ողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգչին համապատասխան: 12. Հիվ անդանոցային պայմաններում հետազոտման, բո ւժման կամ մասնագիտական խնամք ստացող Անձի իրավունքների իրականացման ընթացակարգը սահմանվում է Օրենքով:

13. Այն դեպքում, երբ հոգ եբուժական կազմակերպությունում բացակայում են Անձի բո ւժման կազմակերպման համար անհրաժեշտ մասնագիտական խորհրդատվությունների, լաբ որատոր-գործիքային ախ տորոշիչ հետա զոտությունների անցկացման հնարավորությունները, հոգ եբուժական կազմակերպությունը սույն կետով նախատեսված մասնագիտական խորհրդատվությունները և լաբ որատոր-գործիքային ախ տորոշիչ հետազոտությունները կազմակերպում և ապահովում է այլ

բժ շկական կազմակերպություններում` պայմանագրային հիմունքներով, կատարելով փոխհատուցում Անձի բո ւժման համար հատկացվող համապատասխան գումարներից: 14. Հոժարակամ հո սպիտալացված Անձի դուրսգրումն իրականացվում է Օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն: 15. Եթե բո ւժումից հրաժարման մասին դիմումի ստացման պահին պարզվում է, որ Անձն իր հո գեկան վիճակով վ տանգ է ներկայացնում իր կամ այլ անձանց համար, ապա Անձի ոչ հոժարակամ բո ւժումն իրականացվում է Օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն:

16. Հի վանդանոցային պայմաններում Անձի հարկադիր բո ւժման հիմքերը և կարգը սահմանվում են Օրենքի 26-րդ հոդվածով: 17. Դատահո գեբուժական փորձաքննության տեսակները և դրա իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են Օրենքի 25-րդ հոդվածով, ընդ որում դատահ ոգեբուժական փորձաքննության արդյունքով փորձագետների մոտ միասնական կարծիք չլինելու դեպքում դատահ ոգեբուժական փորձաքննության եզրակացությունը կազմվում է փորձաքննությանը մասնակցած հանձնաժողովի անդամների թվի երկու երրորդի ձայների համամասնությամբ: