Տեր Իմ և Աստված իմ,Հիսուս Քրիստոս, oգնության հասիր, փրկիր, աղաչում եմ․ Հիսուս Քրիստոսին ուղղված աղոթք

Աշխարհաբար․ Նայիր, Տեր, քաղցրությամբ դառնացնողիս, Տեր իմ և Աստված իմ,Հիսուս Քրիստոս: Մի բարկանա ինձ վրա, Տեր իմ, իմ բազում մե ղքերի համար, և մի մերժիր իսպառ քո ձեռքի գործիս. ինձ չհասնի անոխակալիդ ցա սումը, և մի անտեսիր տարակուսածիս, Տեր ներող և անհիշաչա ր:

Հիշիր, մարդասեր, մե ղքով վտ անգվածիս և ողորմությամբ պատիր վի րավորվածիս խո ցերը, քանի որ մե ղքի կապանքները պատեցին ինձ, և հ անցանքի բազմությունը պաշարեց ինձ: Օգնության հասիր կոր ծանվածիս և փրկիր մ ե ղքից բռ նվածիս, որից դո ղում եմ, դ ժո խքի դառնությունից փրկիր ինձ, Տեր իմ, և սար սում եմ անշեջ հ րից, պահիր ինձ` եղ կելիիս,

Աստված իմ.մե ղքով աղտեղվածիս մաքրիր, Տեր իմ, և ինձ միացրու ի սկզբանե սրբերին, Աստված իմ. և մե ղքերից խփվածիս հրավիրիր երկնքի անճառ արքայությունը` քո սուրբ անվան կամ արարների մոտ, որ նրանց հետ փառավորեմ ամենազոր տերությանդ հավիտյանս հավիտենից. ամեն: