Փորձագետը՝ երեխաներին Co vid-19-ի դեմ պա տվաստելու մասին․ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Լազարո Սպալանզանիի անվան ին ֆեկցիոն հ իվանդությունների ազգային ին ստիտուտի տնօրեն, պրոֆեսոր Ֆրանչեսկո Վայան կարծում է, որ այս պահին կո րոնավ իրուսի դեմ պ ատվաստումների մասին կարելի է խոսել միայն ամենախ ոցելի խմբերում գտնվող երեխաների համար։ Իտալական առա ջատար բժ շկական հաստատության ղեկավարի խոսքերը, որը զբաղվում է CO VID-19 հի վանդության բու ժման և հետազոտությամբ, «ՏԱՍՍ»-ի փոխանցմամբ՝ մեջբերում է ANSA գործակալությունը։

«Համ աճա րակի այս փուլում, կարծում եմ, ճիշտ է կոր ոնավ իրուսի դեմ պա տվաստումը 5-11 տարեկան միայն ռիս կային խմբերի երեխաներին։ Եթե իրավիճակը փոխվի, և մենք ավելի շատ գիտական ​​տվյալներ ստանանք այս հարցի վերաբերյալ, ապա պա տվաստումը կարող է տարածվել բոլորի վրա։ Ես դեռ 12 տարեկանից բարձր մարդկանց պա տվաստման կողմնակից եմ»,- ասել է նա։ Նշենք, որ Հայաստանում կոր ոնավի րուսի դեմ «Mo derna» պա տվաստանյութով, ծնողների համաձայնությամբ, կարող են պատվաստվել նաև երեխաները՝ 12 տարեկանից սկսած։