Քիչ առաջ ոստիկանությունը կարևոր հայտարարություն է տարածել

Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. «Հարգելի՛ քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ տրանսպորտային միջոցների գրանցման (հաշվառման) կամ վարորդական իրավունքի վկայականի հետ կապված գործողությունների կատարման նպատակով https://roadpolice.am/ կայքում հերթագրման հայտի հաստատումը նախկինում SMS հաղորդագրության միջոցով ստանալու փոխարեն, այսուհետ կստանաք հեռախոսազանգի միջոցով: Հավելենք, որ հերթագրման ընթացակարգում այլ փոփոխություններ չեն արվել»:

Ոստի կանությունը հայտա րարություն է տա րածել, որում աս վում է. «Հարգելի՛ քա ղաքացիներ, տեղեկա  ցնում ենք, որ տրան սպորտային մի ջոցների գրան ցման (հաշվառման) կամ վար որդական իրավունքի վկայակ անի հետ կապված գոր ծողությունների կատարման նպատա կով https://roadpolice.am/ կայքում հերթ ագրման հայտի հաստա տումը նախկինում SMS հաղո րդագրության միջոցով ստանալու փոխ արեն, այսուհետ կստանաք հեռախոvսազանգի միջոցով: Հավելենք, որ հերթագրման ընթ ացակարգում այլ փոփոխություններ չեն արվել»: