11 ժամ ջուր չի լինելու․ հայտնի են հասցեները

«Վեոլիա Ջուր» ընկերությունից տեղեկացնում են, որ վթ արի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված, ս.թ. հունվարի 18-ին ժամը 09:00-20:00 կդադարեցվի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի ջրամատակարարումը: Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար»:

«Վե ոլիա Ջուր» ընկերո ւթյունից տեղ եկացնում են, որ վթ արի վերացման աշխատ անքներով պայմա նավորված, ս.թ. հուն վարի 18-ին ժամը 09:00-20:00 կդադա րեցվի Արար ատի մարզի Մաս իս քաղաքի ջրամա տակարարումը: Ընկեր ությունը հա յցում է սպա ռողների ներողա մտությունը պատճառված անհանգստ ության և կանխավ շնոր հակալություն հայտ նում ըմբռ նման համար»: