6-ից հետո չեմ ուտում, շատ եմ քայլում, բայց միևնույն է քաշս մնում է անփոփոխ. ահա, թե ինչի պատճառով դուք չեք կարողանում նիհարել

Ահա թե ինչու դուք չեք նիհարում, նույնիսկ եթե պարբերաբար առ ողջ սնունդ եք ուտում և մարզվում: Անհավատալի է, ես նույնիսկ այդ մասին չգիտեի: Այս տեղեկատվությունը ձեզ նույնպես կզարմացնի: Լյ արդը ամենակարևոր օր գանն է, որը մա րմնում ունի ավելի քան 400 գործառույթ: Դրա հիմնական գործառույթը տո քսիններից մարմինը մաքրելն է: Այլ կարևոր գործառույթները ներառում են լե ղու

արտադրություն (ա կալային միացություն, որն օգնում է մա րսմանը), գլի կոգենի պահեստավորման կարգավորումը, հո րմոնների արտադրությունը, կարմիր ար յան բ ջիջների տարրալուծումը և պլ ազմային ս պիտակուցի ս ինթեզը: Այն նաև պահում է շատ կարևոր վի տամիններ և հա նքանյութեր, ինչպիսիք են վի տամին A, վ իտամին D, վի տամին B12, վի տամին K, եր կաթ և պ ղինձ: Մարդիկ, ովքեր քաջատեղյակ են լյ

արդի կարև որությանը, փորձում են ապրել ավելի առո ղջ ապրելակերպ, որը հիմնված է օր գանական արտադրանքների, մաքուր ջրի, կանոնավոր վարժությունների և այլն: Այնուամենայնիվ, երբեմն նույնիսկ դա բավարար չէ, քանի որ ամեն օր մենք ենթար կվում ենք մեծ քանակությամբ տո քսինների: Բազմաթիվ գործոններ, ինչպիսիք են աղտոտված օդը, աղտոտված հողն ու ջուրը, ինչպես նաև պլա ստմասսաները լուրջ վ

տանգ են ներկայացնում մեր առո ղջության համար, և մենք չենք կարող ոչինչ անել դրանց վերահսկման համար: Բայց, այնուամենայնիվ, այս բացասական փաստը չպետք է անհանգստացնի որևէ մեկին, և մենք բոլորս պետք է հավատարիմ մնանք առո ղջ առօրյա կյանքին, քանի որ սա առո ղջ մնալու լավագույն հնարավորությունն է: Երբ երկար ժամանակահատվածում լյ արդը չափազանց շատ աշխատանք ունի, այն

սկսում է ոչ պատշաճ կերպով գործել, և մարմնից տոք սինները դուրս բերելու փոխ արեն, լյ արդը դրանք պահում է յուղի հյու սվածքի մեջ, որտեղ նրանք մնում են մինչև լյա րդի գործառույթը բարելավվի: Ահա թե ինչու երբեմն չես նի հարում, նույնիսկ եթե առողջ սննդակարգ եք ուտում և պարբերաբար վարժվում եք: Ահա անառո ղջ լյա րդի

ախ տանիշները: Քր ոնիկ հո գնածություն Գլխացա վեր Անհանգստություն և դե պրես իա Բացասական հու յզեր Հո դերի կամ մկա նների քր ոնիկ ց ավ Որո վայնային ցա վ ալե րգիա Հո րմոնալ անհավասարակշռությունը և հանկարծակի քաշի ավելացումը Պզ ուկներ կամ մ աշկի այլ խնդիրներ Վատ շո ւնչ Ավելորդ ք րտնարտադրություն։ Հետևեք Ձեր առ ողջությանը: