7 նշան, որոնք վկայում են, որ ձեր օր գանիզմում անդ առնալի պրոցեսներ են գնում․ մարդկանց 90%-ն անտեսում է ՍԱ

1. Մշտական գլխացա վեր. Եթե դուք տառապում եք մշտական գլխացա վերից, պետք է խորհրդակցեք բ ժշկի՝ պատճառն իմանալու համար։ 2. Քր ոնիկ հո գնածություն. Քր ոնիկ հո գնածությունը կարող է լինել տարբեր գործոնների հետևանք։ Քր ոնիկ հո գնածության անհանդո ւրժողականության դեպքում կարող եք նաև զգալ հո գնածություն, հյո ւծվածություն, հատկապես սնձան պարունակող սնունդ ուտելուց հետո։ Մարս ողական խնդիրներ.

Եթե առանց որևէ ակնհայտ պատճառի ունեք մարսո ղական խնդիրներ, ինչպիսիք են փք վածությունը, գա զերը, փորլ ուծությունը, կարող եք նաև ունենալ անհանդո ւրժողականություն: Մասնավորապես, փոքր երեխաների մոտ փորկ ապությունն այս խնդրի ամենատարածված նշաններից մեկն է։ 4. Աու տոիմուն հիվան դություններ. Գլյո ւտենի անհանդո ւրժողականությունը հաճախ կարող է հանգեցնել որոշ աո ւտոիմուն հիվա նդությունների,

ներառյալ բազմակի սկլ երոզը, Հաշի մոտոյի թիրեոի դիտը, գայլա խտը, խո ցային կոլի տը, ռևմա տոիդ արթր իտը, սկլերոդ երման, պսորի ազը: 5. Գլխապ տույտ. Եթե դուք ունեք անհանդո ւրժողականություն, դուք կարող եք գլխապ տույտ զգալ և նույնիսկ ուշ ագնաց լինել: 6. Ֆիբր ոմիալգիա Հիվա նդները, ովքեր տառապում են քրո նիկ հո գնածությունից և ֆիբր ոմիալգիայից,

իրականում տառ ապում են գլյո ւտենի անհանդո ւրժողականությունից, բայց չգիտեն այդ մասին: Հետևաբար, եթե ձեզ մոտ ախ տորոշվել է երկուսից մեկը, ապա ձեզ խորհուրդ չի տրվում ուտել գլյո ւտեն պարունակող մթերքներ… 7. Ֆոլ իկուլյար կերատոզ Սա այմանավորված է ճար պաթթուների պակասով, որը մեր աղ իքներում գլյո ւտենի պարունակության արդյունք է… Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։